شیوه های غلبه بر هوس مصرف دوباره مواد مخدرارسال شده در: 1402/1/24              از دسته مطالب: عمومی


در آغـاز بهبـودی تمایـل بـه مصـرف مـواد مخدر معمـولاً شـدیدتر اســت و به تدریــج هــر قــدر میــزان بهبــودی جســمی و بازتوانــی بعــد از اعتیــاد بیشــتر می شــود، ایــن تمایــل نیــز کاهــش می یابــد. بــا این حــال، مقاومــت در برابــر مصــرف مواد مخدر می توانــد رونــدی فرســاینده و خســته کننده باشــد. افــراد ممکــن اسـت احسـاس ضعـف کننـد و فکـر کننـد کـه دیگـر نمی تواننـد ادامـه دهنـد.
در حالی کــه دوره نقاهــت در اعتیــاد می توانــد بســیار دشــوار باشــد، معتــادان می تواننــد ســعی کننــد بــا غلبــه بــر وسوســه، جلــوی عــود و بازگشــت بــه مصرف مــواد مخدر (لغـزش) را بگیرنـد. اتفاقاتـی کـه منجـر بـه عـود اعتیاد می شـود، گاهـی اوقـات به طـور غیرمنتظــره رخ می دهــد. افــرادی کــه پیشتــر درگیــر مصــرف مــواد مخدر بوده انــد، بایــد بتواننــد خــود را بــرای مقابلــه بــا هــوس مصــرف دوبــاره، به ویــژه در اعتیــاد بـه تریـاک و مشـتقات آن از جمله مرفین و هروئین و کوکائین آمـاده کننـد، به طوری کـه بتواننـد بـدون عـود و رو بـه جلـو حرکـت کننـد.

توصیه هایــی بــرای غلبــه بــر هوس مواد مخدر

افکار منفی خود را کنترل کنید

افـرادی کـه میـل بـه مصـرف دوبـاره مواد مخدر پیـدا می کننـد یـا دچـار لغـزش می شـوند، تفکراتــی بــا محتواهــای ناامیدانــه دارند کــه معمــولاً بــه ذهنشــان می رســد و در مقابــل اراده آن هــا قــرار می گیــرد. باید این افکار را کنترل و مهار کرد.

ورزش کنید

بهتریــن راه بــرای فــرار از وسوســه، ورزش و انجــام فعالیــت فیزیکــی اســت. ایــن نــوع فعالیــت اجــازه می دهــد تــا افــراد بــا یــک شــیوه ســالم از تمایــل بــه مصــرف مواد مخدر فــرار و ذهنشــان را از آن منحــرف کننــد. مهــم نیســت کــه چــه نــوع فعالیــت بدنــی انجــام گیــرد. راه رفتــن، دوچرخه ســواری یــا هــر نــوع ورزش دیگــر می توانــد منجــر بــه افزایــش اندروفیــن شــود کــه نوعــی مخــدر طبیعــی اســت و بنابرایــن هــوس مصــرف مــواد مخدر را کاهــش می دهــد.

از خودگویی های مثبت استفاده کنید

هــرگاه میــل بــه مصــرف پیــدا می کنیــد، ســعی کنیــد بــا جملات مثبت بــه خودتــان انــرژی و تــوان بدهیــد.

احساسی را که دارید با کسی در میان بگذارید

صحبت کــردن بــا دیگــران کمــک می کنــد تــا فــرد از درگیــری مســتقیم بــا موضــوع فاصلــه بگیــرد و به طــور عقلانــی بــه مســئله توجــه کنــد. ایــن کار باعــث می شــود کــه فــرد ولــع غیرعقلانــی خــودش را بهتــر درک کنــد.

مطالعه کنید

مجلاتی کـه در زمینـه تـرک اعتیـاد آمـوزش می دهنـد را بارهـا و بارهـا بخوانید و مطالب آن هـا را بـرای خودتان تکـرار کرده و سـعی کنیـد که ایـن مطالـب را هر روز بـه کار ببندیـد. ایـن کار باعث می شـود کـه از هدفتـان دور نشـوید.

احساساتتان را به اشتراک بگذارید

شــکل مفیــدی از ابــراز وجــود کــه بــه افــراد کمــک می کنــد تــا بتواننــد بــا دیگـر افـرادی کـه ماننـد آن هـا مشـکلات مشـابهی دارنـد ارتبـاط برقـرار کننـد، ارتبــاط از راه شــبکه های اجتماعــی اســت. در شــبکه های اجتماعــی بــا افــرادی ماننــد خودتــان (کــه در حــال تــرک اعتیاد هســتند) ارتبــاط برقــرار کنیــد. ایـن باعـث می شـود کـه شـما یـک نمونـه موفـق را پیـش روی خودتــان ببینیــد.

شبکه اجتماعی اطرافیان خودتان را تغییر دهید

یکـی از مهم تریـن عوامـل در موفقیـت بعـد از تـرک اعتیاد، تغییـردادن شـبکه افـرادی اسـت کـه بـا آن هـا ارتبـاط داریـد. خواه نا خـواه بـا افـراد جدیـدی آشـنا می شـوید. این افـراد به شـما کمـک می کنند کـه تجـارب جدیـدی را بیازماییـد و از تجـارب قبلـی فاصلـه بگیرید.

یک فهرست از اهداف خودتان تهیه کنید

ایـن فهرسـت بایـد شـامل برنامه هایـی باشـد کـه تصمیـم داریـد بعـد از بهبـودی نسـبی آن ها را آغاز کنیـد. این فهرسـت را بایـد به آینـه اتاقتـان بچسـبانید و هر روز به آن نـگاه کنید. ایـن کار باعث می شـود کـه مدام بـه خودتـان یـادآوری کنید که چـرا تصمیم بـه تـرک گرفته ایـد، پس هوشـیار باشـید که تسـلیم وسوسـه نشـوید.

 

منبع: سایت دی رایان