جمعیتی که خدا پشتوانه اش باشد، شکست ندارد.

اما م خمینی (ره)

 • بیانات مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

 • بدن تو به بازسازی احتیاج داره

 • موفقیت یک شبه حاصل نمیشه .

 • زندگی تو در دستان توست

 • نه گفتن یک مهارت است،میدونستی ؟!

 • ورزش و رفع آسیبها پس از ترک مواد مخدر

 • با دود شدن هر سیگار یک گام به نابودی نزدیک تر خواهید شد

 • تاثیر اعتیاد بر کودکان

 • خواستن، توانستن است

 • داشتن هدفی که به امید رسیدن به آن تلاش کنید مانند پادزهر قدرتمندی در برابر اعتیاد عمل می‌کند.

 • آمادگی برای ترک اعتیاد

 • ترک اعتیاد هستی بخشیدن به زندگی و آینده ای است که نابودی آن قطعی بوده است

 • سر تا سر مسیر بهبودﯼ در همین خلاصه می شود : یافتن بخش دیگر وجود خویش

 • نقش اعتیاد بر خانواده

 • همیشه اینو یادت باشه

با ما مشورت کنید ...


پیام روز:

توصیه هایـی برای ایجـاد ارتبـاط سـودمند بـا فـرد معتـاد

انتظـار نداشـته باشـید بعـد از رهنمودهـای شـما، معجـزه ای رخ دهـد و یک شـبه عزیــز معتادتــان تصمیــم بــه تــرک اعتیــاد بگیــرد. حتــی در صورتی کــه شــما همــه توصیه هــای ارائه شــده را بــه کار گرفتــه و صحبت کــردن بــا او را آغــاز کنیــد، بــا فــردی رو بــه رو هســتید کــه جســم و روان او به شــدت تحــت تأثیــر بیمـاری اعتیـاد قـرار

ارسال شده در: 1402/2/14 ادامه ...

چنــد نکتــه مهــم هنــگام گفتگــو بــا بیمار معتــاد

علائـم واقعـی تـرک اعتیاد هـر مـاده مخدر را بشناسـید. در ایـن زمینـه حتمـاً با فــرد معتــاد صحبــت کنیــد و از او توضیــح بخواهیــد کــه چــه شــرایطی عــادی و چـه علائمـی نگران کننـده اسـت. هـر مـاده ای علائـم تـرک خـاص خـود را دارد کــه بــا شــناخت آن، می توانیــد توصیه هــای لازم را از پزشــک بــرای کمــک بــه بیمارتــان بگیریــد.

ارسال شده در: 1402/2/4 ادامه ...

شیوه های غلبه بر هوس مصرف دوباره مواد مخدر

در آغـاز بهبـودی تمایـل بـه مصـرف مـواد مخدر معمـولاً شـدیدتر اســت و به تدریــج هــر قــدر میــزان بهبــودی جســمی و بازتوانــی بعــد از اعتیــاد بیشــتر می شــود، ایــن تمایــل نیــز کاهــش می یابــد. بــا این حــال، مقاومــت در برابــر مصــرف مواد مخدر می توانــد رونــدی فرســاینده و خســته کننده باشــد. افــراد ممکــن اسـت احسـاس ضعـف

ارسال شده در: 1402/1/24 ادامه ...

طرز ارتباط نامؤثر در اعتیاد

یادآوری کـردن مصائـب و بلا هایـی کـه فـرد معتـاد بـر سـر شـما آورده اســت و بازکــردن زخم هــای کهنــه باعــث می شــود کــه لحــن صحبت هــای شــما بــا نیش وکنایــه و عصبانیــت همــراه شــده و نتوانیــد ارتبــاط ســازنده ای بــا یکدیگــر برقــرار کنیــد. به جــای یــادآوری خاطــرات و مشــکلات گذشــته، بهتــر اســت مشــکلات کنونــی را مـلـاک و

ارسال شده در: 1402/1/17 ادامه ...

عبور گام به گام برای حل مسئله ماهرانه در اعتیاد

دانستن مهارت حل مسئله یعنــی ایــن امــکان را بــه فــرد معتــاد می دهیــم تــا بتواند در مورد مشکلات و معضلاتی که دارد به راحتی با ما صحبت کند و قسمت مهم این است که ما بتوانیم به او کمک کنیم و حمایت سالمی از او داشته باشیم. آموزش مهارت ها و فنون ترک اعتیاد به بیمار کمک می کند که بتواند مشکلات خود را به صورت منطقی و اصولی حل کند.

ارسال شده در: 1402/1/14 ادامه ...

آموزش مهارت های زندگی و اجتماعی در اعتیاد

اعضای خانواده در طول مصرف مواد مخدر به بیماری سوء مصرف‌کنندگان مواد مخدر وابسته می‌شوند. در طول این فرآیند هم وابسته ها، احساسات، عواطف، آرزوها، علایق، عشق، سلامت روانی، سلامت جسمی، روابط اجتماعی و به طور کلی تمام وجود خود را قربانی فرد مصرف کننده مواد مخدر می کنند. هدف آن ها بهبودی و درمان بیمار است. چنین اتفاقی به تحلیل رفتن همسر، مادر، پدر

ارسال شده در: 1401/12/23 ادامه ...